Národný informačný deň k druhej výzve Interreg Program dunajského regiónu - prezentácie

10.11.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu 2021-2027 organizovalo dňa 8.11.2023 prostredníctvom MS TEAMS NÁRODNÝ INFORMAČNÝ DEŇ.


Program:

13:00-13:05 Otvorenie národného informačného dňa Nina Bratková, MIRRI SR
13:05 - 13:15 Predstavenie druhej výzvy Interreg Program dunajského regiónu 2021-2027 – stručné predstavenie programu a základné parametre výzvy Boris Striženec, MIRRI SR
13:15 - 13:55 Priority, stručný prehľad špecifických cieľov, intervenčná logika (očakávané výstupy, indikátory výsledkov) a proces hodnotenia (hodnotiace otázky, hlavné body hodnotenia) a odporúčania ako čeliť možným problémom v procese prípravy projektovej žiadosti Natália Liholot, Spoločný sekretariát programu v Budapešti
13:55 - 14:05 Prestávka  
13:55 – 14:20 Oprávnenosť výdavkov, zostavenie rozpočtu projektu (rozpočtové kategórie), finančné riadenie, zmeny limitov a rámec pre vypracovanie projektovej žiadosti Mihajlo Cicmilovic, Spoločný sekretariát programu v Budapešti
14:20 - 14:35 Národné spolufinancovanie  Ján Pangrác, MIRRI SR
14:35 - 15:15

Otázky a odpovede

 

Na seminári bolo možné klásť otázky aj priamo zástupcom Spoločného sekretariátu programu v Budapešti.

Spoločne sme Vám predstavili základné parametre výzvy, priority a špecifické ciele podpory, intervenčnú logiku a výberový proces, pravidlá oprávnenosti žiadateľov a výdavkov a tiež informácie ohľadom národného spolufinancovania pre slovenských projektových partnerov.


Prezentácie z Národného informačného dňa: