Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektov

  • 10.05.2017

Dunajský nadnárodný program vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená od 9. mája do 6. júna 2017 . Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:
 
1.2   Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
2.2   Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
2.3   Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov
2.4   Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm
3.2   Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
 
V špecifických cieľoch 1.1 Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie, 2.1 Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám a 3.1 Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí je výzva obmedzená na:
1.1komercionalizáciu výsledkov výskumu a transferu technológií; nadnárodnú spoluprácu medzi klastrami na základe prístupov inteligentnej špecializácie; manažment duševného vlastníctva  so zameraním na podporu inovácií
2.1  ochranu pred povodňami (monitoring, systémy včasného varovania; preventívne riešenia) a/alebo manažment kvality vôd (napr. harmonizované systémy monitorovania a hodnotenia, opatrenia na zníženie obsahu živín a nebezpečných látok vo vodách; účinnejšie riešenia na nakladanie s odpadovými vodami)
3.1 multimodalitu a intermodalitu (najmä so zahrnutím železničnej a leteckej dopravy), bezpečnosť dopravy, modernizáciu prostriedkov vnútrozemskej vodnej dopravy, prepojenosť vidieckych oblastí a skvalitnenie verejnej dopravy
 
Priorita 4 Dobre spravovaný dunajský región je pre túto výzvu uzavretá.
 
Alokácia výzvy je zložená z prostriedkov ERDF vo výške 50,83 mil. EUR, z prostriedkov IPA vo výške 4,42 mil. EUR a z prostriedkov ENI vo výške 4,65 mil. EUR. Miera spolufinancovania z ERDF je pre slovenských partnerov vo výške 85%.
 
Na rozdiel od prvej výzvy je táto výzva jednokolová, t.j. projektové žiadosti sa podávajú iba v jednom kroku, a to predložením všetkých vyplnených formulárov prostredníctvom webovej stránky programu.
 
Všetky ďalšie potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals