Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti politiky súdržnosti

  • 30.01.2018

V roku 2018 Európska komisia predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet Európskej únie. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v oblastiach, v ktorých môže dosiahnuť viac než členské štáty konajúce jednotlivo. To si vyžaduje dôkladné posúdenie pozitív súčasného rámca, ako aj oblastí, v ktorých  by sa v budúcnosti mohlo postupovať efektívnejšie. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou daného procesu a jej cieľom je zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ. Názory zainteresovaných strán vyjadrené v týchto konzultáciách budú zohľadnené v prebiehajúcom procese prípravy budúceho viacročného finančného rámca.

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka najneskôr do 8. marca 2018.  V osobitných poliach môžete odpovede rozviesť, čím umožníte Komisii čo najlepšie pochopiť vaše stanovisko. Dotazník je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ. Príspevky možno predkladať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 30 minút. V záujme transparentnosti Komisia vyzýva organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do konzultácie, aby sa najprv zaregistrovali v registri transparentnosti. Bližšie informácie, ako aj samotný online dotazník, sú  zverejnené na stránke:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_sk