Usmernnie pre prijímateľov programu Interreg Dunajský nadnárodný program v súvislosti so situáciou Covid-19

  • 24.03.2020

V súčasnosti ovplyvňuje všetky krajiny strednej Európy situácia s COVID-19. Na základe uvedeného sme dostali množstvo otázok ako riešiť možné dôsledky a dopady pre implementáciu projektov, akými sú  napr. zrušenie schôdzí/stretnutí alebo oneskorenie aktivít projektu. 
 
Po konzultovaní tejto mimoriadnej situácie s Joint Secretariat pre Interreg Dunajský nadnárodný program, vydáva JS Interreg DTP nasledujúce odporúčania pre implementáciu projektov: 

  1. Projekty by sa mali v maximálnej možnej miere usilovať o pokračovanie vo vykonávaní predpokladaných činností podľa plánovaného harmonogramu. 
  2. Vedúcim partnerom projektov sa odporúča vykonať konzultácie so všetkými projektovými partnermi  projektu, ktorých záverom budú opatrenia na zmiernenie negatívneho dopadu situácie. 1. Uvedené by okrem iného mohlo zahŕňať preskočenie okrajových aktivít, ktoré neovplyvňujú jadro projektu. 2. Všeobecne platí a dôrazne sa odporúča používať digitálne prostriedky na nahradenie osobných stretnutí a udalostí s cieľom dodržať plánovaný časový harmonogram. 3. Uvedené má osobitný význam pre projekty, ktoré sa aktuálne začínajú ukončovať a plánujú svoje záverečné konferencie. 
  3. Zdôrazňujeme, že tak ako je uvedené v príručke „Interreg DTP Implementation manual“ kapitole 5, predĺženie projektu bude udelené/schválené iba vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch a rozhodovať sa bude od prípadu k prípadu. 
V prípade ďalších otázok alebo potreby iných pokynov sa obráťte na zodpovedného projektového  a finančného manažéra spoločného sekretariátu alebo na Národný kontaktný bod pre Slovenskú republiku