Ukončenie výzvy Seed Money Facility

  • 19.12.2017

V  prvej výzve na predkladanie projektov v rámci finančného nástroja Seed Money Facility, ktorá bola otvorená v termíne  od 2. októbra  2017 do 7. decembra 2017, bolo celkovo prijatých 65 projektových žiadostí. V rámci nástroja Seed Money Facility  bude podporená prípravná fáza projektov, pričom samotný hlavný projekt bude financovaný z iných programov a finančných nástrojov. Najviac žiadostí, trinásť, bolo prijatých v rámci prioritnej oblasti č. 8 Dunajskej stratégie – podpora konkurencieschopnosti podnikov. Celková požadovaná suma všetkých 65 žiadostí predstavuje 2,7 mil. eur, pričom vo výzve bolo alokovaných 1,5 mil. eur. V predložených žiadostiach je Slovenská republika zastúpená 2 inštitúciami v pozícii vedúcich partnerov. Ďalších 8 slovenských subjektov je v pozícii projektových partnerov.
 
Podrobnejšie štatistické informácie výzvy sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/1422.