Kontrola projektov

Národný kontrolór pre slovenských partnerov

Funkciu národného kontrolóra v zmysle čl. 23 Nariadenia 1299/2013 pre Dunajský nadnárodný program vykonáva Úrad vlády SR.


Kontaktné údaje:

Rudolf Belohorec
Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
rudolf.belohorec@vlada.gov.sk
tel.:  + 421 2 20 925 910
Pravidlá oprávnenosti pre SK PP
Pravidlá oprávnenosti pre SK PP, verzia 2.0
Pravidlá oprávnenosti pre SK PP, verzia 3.0 – platné a účinné od 10.08.2018
Pravidlá oprávnenosti pre SK PP, verzia 3.1 – platné a účinné od 21.12.2018

Ukončovanie projektov DTP
Ukončovanie projektu CE, DTP  

Usmernenie k refundácii mzdových výdavkov

Vážení projektoví partneri, týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa pri vykazovaní mzdových výdavkov riadili DELEGOVANÝM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce (viď príloha oznamu). Pri refundácií mzdových výdavkov postupujte v súlade s usmernením Európskej komisie k mzdovým výdavkom pre projektového partnera programu DNP (viď príloha oznamu). V záujme efektívnej administratívnej finančnej kontroly žiadosti o overenie výdavkov Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov.
  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013
  • Usmernenie Európskej komisie k mzdovým výdavkom pre projektového partnera programu DNP 

S pozdravom
Národný kontrolór pre slovenských projektových partnerov
V Bratislave dňa 11.7.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 07.05.2019 18727