Dunajský nadnárodný program

Aktuality

SaveGREEN - Workshop budovania kapacít vo Viedni

28. apríla 2022 rakúski partneri projektu SaveGREEN ponúkli pohľad na súčasný stav ekologickej konektivity v Rakúsku. Podujatie sa konalo hybridným formátom (fyzicky aj online) v priestoroch Rakúskej spoločnosti pre krajinnú architektúru v centre Viedne. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia mini...
19.05.2022

DANOVA – workshopy v Sarajeve, Čiernej Hore a Moldavsku

Projekt DANOVA uskutočnil tri workshopy pre zainteresované strany.   Dňa 14. marca 2022, projektový partner č. 13 - MAS, medzinárodné letisko Sarajevo, uskutočnil workshop zainteresovaných strán v rámci projektu DANOVA. Zástupca PP13-MAS pri tejto príležitosti predstavil pilotný akčný plán impl...
06.05.2022

Projekt DIONYSUS – pozvánka na 3 workshop o službách kontajnerových ľodí

V rámci projektu Dionysus organizuje konzorcium a MPAC 3. workshop o službách kontajnerových ľodí, ktorý bude organizovaný online. 3. workshop o službách kontajnerových vložiek organizuje MPAC a bude sa konať 14. apríla 2022. Registrácia je dostupná tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Wo...
12.04.2022
Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Dunajský nadnárodný program (DTP) presadzuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu vo vybraných oblastiach.
 
Geografické pokrytie zahŕňa nasledujúce krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Nemecko – Bádensko – Würtembersko a Bavorsko), Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Čiernu Horu, Srbsko a štyri oblasti Ukrajiny. Ide o krajiny, na ktoré sa vzťahuje aj Stratégia EÚ pre dunajský región.
 
Poskytovanie podpory z prostriedkov DTP sa uskutočňuje v rámci štyroch prioritných osí (piatou je technická pomoc), ktoré sa členia na niekoľko špecifických cieľov:
 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región
  • Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie
  • ​Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre
  • Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
  • Podpora obnovy a manažmentu ekologických koridorov
  • Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám
  • Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm
 3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región
  • Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí
  • Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
 4. Dobre spravovaný dunajský región
  • Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev
  • Podporiť správu (governance) a implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR)
 5. Technická pomoc 
Celkový rozpočet programu je 262 989 839 eur (221 924 597 eur je podpora z fondov EÚ a 41 065 242 eur predstavuje národné spolufinancovanie). Podpora EÚ  pochádza z troch fondov: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).
 
Oprávnenými prijímateľmi podpory z prostriedkov programu sú miestne, regionálne a národné verejné orgány, organizácie riadiace sa verejným právom, medzinárodné organizácie a súkromné organizácie, vrátane súkromných podnikov z krajín EÚ programovej oblasti) s právnou subjektivitou.
 
Riadiacim orgánom je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarska so sídlom v Budapešti.
 
Funkciu národného kontaktného bodu programu na Slovensku vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
18395