Dunajský nadnárodný program

Aktuality

Prvá výzva – otvorená 28.09.2022

Program dunajského regiónu včera 28.09.2022 otvoril svoju prvú výzvu na predkladanie projektových návrhov. Výzva je otvorená pre priority 1, 2, 3 a špecifický cieľ 4.2.   Výzva je otvorená od 28. septembra 2022 do 18. novembra 2022 o 14:00 stredoeurópskeho času.   Výzva je dvojkolová: Prv...
29.09.2022

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie služieb prenájmu priestorov, cateringu a organizačného a technického zabezpečenia konferencie - 11. výročné fórum dunajskej stratégie“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 527,94 kB) Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (XLSX, 47,08 kB) Príloha č. 2 - Preberací protokol (DOCX, 17,83 kB) Príloha č. 3 - Protikorupčná doložka (DOCX, 18,76 kB) Príloha č. 4  - Zoznam subdodávateľov (DOCX, 17,06 kB) Zmluva o pos...
28.09.2022

Slovenský projektový partner - nadácia Ekopolis pre projekt SABRINA

Dnes Vám prinášame rozhovor s Jánom Roháčom, programovým manažérom Nadácie Ekopolis a partnerom projektu SABRINA zo Slovenska. https://www.ekopolis.sk/en/ Ján Roháč, opíšte vašu organizáciu Nadácia Ekopolis pár slovami. Nadácia Ekopolis podporuje občanov a mimovládne organizácie uvedomuj...
23.09.2022
Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Dunajský nadnárodný program (DTP) presadzuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu vo vybraných oblastiach.
 
Geografické pokrytie zahŕňa nasledujúce krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Nemecko – Bádensko – Würtembersko a Bavorsko), Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Čiernu Horu, Srbsko a štyri oblasti Ukrajiny. Ide o krajiny, na ktoré sa vzťahuje aj Stratégia EÚ pre dunajský región.
 
Poskytovanie podpory z prostriedkov DTP sa uskutočňuje v rámci štyroch prioritných osí (piatou je technická pomoc), ktoré sa členia na niekoľko špecifických cieľov:
 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región
  • Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie
  • ​Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre
  • Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
  • Podpora obnovy a manažmentu ekologických koridorov
  • Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám
  • Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm
 3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región
  • Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí
  • Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
 4. Dobre spravovaný dunajský región
  • Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev
  • Podporiť správu (governance) a implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR)
 5. Technická pomoc 
Celkový rozpočet programu je 262 989 839 eur (221 924 597 eur je podpora z fondov EÚ a 41 065 242 eur predstavuje národné spolufinancovanie). Podpora EÚ  pochádza z troch fondov: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).
 
Oprávnenými prijímateľmi podpory z prostriedkov programu sú miestne, regionálne a národné verejné orgány, organizácie riadiace sa verejným právom, medzinárodné organizácie a súkromné organizácie, vrátane súkromných podnikov z krajín EÚ programovej oblasti) s právnou subjektivitou.
 
Riadiacim orgánom je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarska so sídlom v Budapešti.
 
Funkciu národného kontaktného bodu programu na Slovensku vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
18395