Dunajský nadnárodný program

Aktuality

Priority nového Dunajského programu

Počas programového obdobia 2021-2027 budeme pokračovať v podpore nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne a náš program bude riešiť nasledovné priority a špecifické ciele. Priorita 1 - Inteligentnejší dunajský región Špecifický cieľ 1.1 - Rozvoj a posilňovanie výskumných a inovačných ka...
19.01.2022

Budúcnosť nového Dunajského programu v programovom období 2021 - 2027

Počas programového obdobia 2021-2027 budeme pokračovať v podpore nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne. Proces prípravy budúceho programu „Interreg Danube“ sa formálne začal už v roku 2019 zriadením výboru „Task Force“, ktorý je zložený zo zástupcov členských krajín zapojených do programu v ...
21.12.2021

Nová výzva na predkladanie návrhov: 6 miliónov EUR na financovanie projektov ENI v Moldavsku a na Ukrajine

Cieľom výzvy je zvýšiť inštitucionálnu kapacitu ukrajinských/moldavských zainteresovaných strán na rozvoj a implementáciu nadnárodných projektov v tematických oblastiach Dunajského programu 2021-2027 prostredníctvom posilnenej spolupráce relevantných zainteresovaných strán na národnej, regionálne...
13.12.2021
Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Dunajský nadnárodný program (DTP) presadzuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu vo vybraných oblastiach.
 
Geografické pokrytie zahŕňa nasledujúce krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Nemecko – Bádensko – Würtembersko a Bavorsko), Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Čiernu Horu, Srbsko a štyri oblasti Ukrajiny. Ide o krajiny, na ktoré sa vzťahuje aj Stratégia EÚ pre dunajský región.
 
Poskytovanie podpory z prostriedkov DTP sa uskutočňuje v rámci štyroch prioritných osí (piatou je technická pomoc), ktoré sa členia na niekoľko špecifických cieľov:
 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región
  • Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie
  • ​Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre
  • Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
  • Podpora obnovy a manažmentu ekologických koridorov
  • Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám
  • Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm
 3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región
  • Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí
  • Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
 4. Dobre spravovaný dunajský región
  • Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev
  • Podporiť správu (governance) a implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR)
 5. Technická pomoc 
Celkový rozpočet programu je 262 989 839 eur (221 924 597 eur je podpora z fondov EÚ a 41 065 242 eur predstavuje národné spolufinancovanie). Podpora EÚ  pochádza z troch fondov: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).
 
Oprávnenými prijímateľmi podpory z prostriedkov programu sú miestne, regionálne a národné verejné orgány, organizácie riadiace sa verejným právom, medzinárodné organizácie a súkromné organizácie, vrátane súkromných podnikov z krajín EÚ programovej oblasti) s právnou subjektivitou.
 
Riadiacim orgánom je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarska so sídlom v Budapešti.
 
Funkciu národného kontaktného bodu programu na Slovensku vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
18395