Oficiálny termín zmeny sídla MIRRI SR je 01. august 2022.

Odbor programov nadnárodnej spolupráce zabezpečuje implementáciu programov Interreg Stredná Európa a Interreg Dunajský nadnárodný program z pozície Národného kontaktného bodu a Národného kontrolóra.

V súvislosti so zmenou sídla ministerstva sa mení aj kontaktná adresa.
 
Naša nová adresa je:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
Odbor programov nadnárodnej spolupráce 
Tower 115,
Pribinova 4195/25,
811 09 Bratislava
 
Žiadame Vás, aby ste od 01. augusta, 2022 pri korešpondencii a fakturácii používali novú adresu MIRRI SR.
Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené.

Druhá výzva

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2.výzvy na podporu projektov

Životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia  – to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko môže vďaka Interregu - Dunajskému  nadnárodnému programu čerpať prostriedky EÚ na nadnárodné projekty  partnerských krajín. Riadia...

Prezentácia o 2. výzve
Prezentácia o programe
Prezentácia Eco Inn Danube
Prezentácia Infodeň TUKE

Seminár pre Vedúcich partnerov v rámci druhej výzvy  

Dunajský nadnárodný program organizuje 9. februára 2017 v Budapešti seminár pre Vedúcich partnerov druhej výzvy, ktorá má byť otvorená na jar 2017. Seminár je určený hlavne pre tých partnerov, ktorý sa nezapojili do prvej výzvy. Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/246 Registračný formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 26. januára 2017.

Vyhlásenie druhej výzvy

Dunajský nadnárodný program vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená od 9. mája do 6. júna 2017 . Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:
 
1.2   Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
2.2   Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
2.3   Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov
2.4   Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm
3.2   Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
 
V špecifických cieľoch 1.1 Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie, 2.1 Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám a 3.1 Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí je výzva obmedzená na:
1.1komercionalizáciu výsledkov výskumu a transferu technológií; nadnárodnú spoluprácu medzi klastrami na základe prístupov inteligentnej špecializácie; manažment duševného vlastníctva  so zameraním na podporu inovácií
2.1  ochranu pred povodňami (monitoring, systémy včasného varovania; preventívne riešenia) a/alebo manažment kvality vôd (napr. harmonizované systémy monitorovania a hodnotenia, opatrenia na zníženie obsahu živín a nebezpečných látok vo vodách; účinnejšie riešenia na nakladanie s odpadovými vodami)
3.1 multimodalitu a intermodalitu (najmä so zahrnutím železničnej a leteckej dopravy), bezpečnosť dopravy, modernizáciu prostriedkov vnútrozemskej vodnej dopravy, prepojenosť vidieckych oblastí a skvalitnenie verejnej dopravy
 
Priorita 4 Dobre spravovaný dunajský región je pre túto výzvu uzavretá.
 
Alokácia výzvy je zložená z prostriedkov ERDF vo výške 50,83 mil. EUR, z prostriedkov IPA vo výške 4,42 mil. EUR a z prostriedkov ENI vo výške 4,65 mil. EUR. Miera spolufinancovania z ERDF je pre slovenských partnerov vo výške 85%.
 
Na rozdiel od prvej výzvy je táto výzva jednokolová, t.j. projektové žiadosti sa podávajú iba v jednom kroku, a to predložením všetkých vyplnených formulárov prostredníctvom webovej stránky programu.
 
Všetky ďalšie potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals
  18710